Kết qủa nghiên cứu chọn lọc và lai tạo giống ngô: Giai đoạn 1991 - 1995

Kết qủa nghiên cứu chọn lọc và lai tạo giống ngô: Giai đoạn 1991 - 1995

 

 

 Kết qủa nghiên cứu chọn lọc và lai tạo giống ngô: Giai đoạn 1991 - 1995 / Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. - H.: Nông nghiệp, 1996

Tóm tắt: Kết qủa nghiên cứu chọn lọc và lai tạo giống ngô Việt Nam giai đoạn 1991 - 1995

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 15:49:00

Trang liên kết