Cây ngô: Nguồn gốc, đa dạng di truyền và quá trình phát triển

Cây ngô: Nguồn gốc, đa dạng di truyền và quá trình phát triển

 

 

 Cây ngô: Nguồn gốc, đa dạng di truyền và quá trình phát triển. - H.: Nông nghiệp, 1997. - 152tr.; 27cm.

Tóm tắt: Nguồn gốc, đa dạng di truyền và quá trình phát triển của cây ngô

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 15:51:00

Trang liên kết