Kỹ thuật trồng ngô năng xuất cao

Kỹ thuật trồng ngô năng xuất cao

 

 

 Kỹ thuật trồng ngô năng xuất cao / Trương Đích. - H.: Nông nghiệp, 2002

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng ngô năng xuất cao áp dụng phương pháp kỹ thuật tiên tiến, tăng năng suất cây trồng

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 15:52:00

Trang liên kết