Kỹ thuật trồng ngô giống mới năng suất cao

Kỹ thuật trồng ngô giống mới năng suất cao

 

 

 Kỹ thuật trồng ngô giống mới năng suất cao / Phạm Thị Tài, Trương Đích. - H.: Lao động và Xã hội, 2005

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng ngô giống mới năng suất cao 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 15:55:00

Trang liên kết