Tóm tắt chiến lựocc quốc gia sau thu hoạch lúa, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2020

Tóm tắt chiến lựocc quốc gia sau thu hoạch lúa, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2020

 

 

 Tóm tắt chiến lựocc quốc gia sau thu hoạch lúa, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2020 / Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn - DANIDA- H.: Nông nghiệp, 2007

Tóm tắt: Tóm tắt chiến lược quốc gia sau thu hoạch lúa, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2020 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-15 09:47:00

Trang liên kết