Một số kết quả về nghiên cứu cây ngô. T.1

Một số kết quả về nghiên cứu cây ngô. T.1

 

 

Một số kết quả về nghiên cứu cây ngô. T.1 / Nguyễn Xuân Hiển. - H.: Khoa học và kĩ thuật, 1972

Tóm tắt: Báo cáo một số kết quả nghiên cứu liên quan đến cây ngô

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-15 09:48:00

Trang liên kết