Tiến bộ mới trong nghiên cứu và khuyến nông sắn ở Việt Nam: Thông tin về Hội thảo sắn Việt Nam

Tiến bộ mới trong nghiên cứu và khuyến nông sắn ở Việt Nam: Thông tin về Hội thảo sắn Việt Nam

 

 

  Tiến bộ mới trong nghiên cứu và khuyến nông sắn ở Việt Nam: Thông tin về Hội thảo sắn Việt Nam tổ chức tại Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Hưng Lộc ngày 5 - 7/3/1996/ Hoàng Kim, Nguyễn Đăng Mãi bt.. - Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 1997.

Tóm tắt: Tiến bộ mới trong nghiên cứu và khuyến nông sắn ở Việt Nam: Thông tin về Hội thảo sắn Việt Nam tổ chức tại Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Hưng Lộc

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-15 11:17:00

Trang liên kết