Hỏi - đáp về trồng và chăm sóc ngô, khoai, sắn: Mô hình phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường

Hỏi - đáp về trồng và chăm sóc ngô, khoai, sắn: Mô hình phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường

 

 

 Hỏi - đáp về trồng và chăm sóc ngô, khoai, sắn: Mô hình phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường / Phan Công Chung. - Thanh Hoá.: Nxb.Thanh hoá, 2006. –

Tóm tắt: Cách trồng, chăm sóc cây sắn và các cây lương thực ngắn ngày theo mô hình sản xuất bảo vệ môi trường

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-15 11:20:00

Trang liên kết