Quản lý dịch hại tổng hợp cây khoai lang: Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho sản xuất bền vững

Quản lý dịch hại tổng hợp cây khoai lang: Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho sản xuất bền vững

 

 Quản lý dịch hại tổng hợp cây khoai lang: Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho sản xuất bền vững / Elske van de Fliert, Ann R. Braun, Nguyễn Thị Kim Oanh. - [k.đ]: [k.Nxb], 2001.

Tóm tắt:  Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho sản xuất bền vững, quản lí dịch bệnh hại trên cây khoai lang

Vị trí lưu trữ: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-15 11:31:00

Trang liên kết