Bệnh hại cà chua do nấm, vi khuẩn và biện pháp phòng chống: Sách chuyên khảo

Bệnh hại cà chua do nấm, vi khuẩn và biện pháp phòng chống: Sách chuyên khảo

 

Bệnh hại cà chua do nấm, vi khuẩn và biện pháp phòng chống: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Văn Viên, Đỗ Tấn Dũng. - H.: Nông nghiệp 2003. 

Tóm tắt: Đặc điểm bệnh hại và biện pháp phòng chống bênh hại cà chua do nấm, vi khuẩn

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-19 11:17:00

Trang liên kết