Kỹ thuật trồng một số loại rau cao cấp: Ớt, ngô rau, măng tây, sulơ xanh, cải bao

Kỹ thuật trồng một số loại rau cao cấp: Ớt, ngô rau, măng tây, sulơ xanh, cải bao

 

Kỹ thuật trồng một số loại rau cao cấp: Ớt, ngô rau, măng tây, sulơ xanh, cải bao / Mai Thị Phương Anh. - Tái bản có bổ sung và sửa chữa. - H.: Nông nghiệp, 2001.

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loại rau cao cấp: Ớt, ngô rau, măng tây, sulơ xanh, cải bao

Vị trí l: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

2018-03-19 11:32:00

Trang liên kết