Hướng dẫn trồng cây trong trang trại vải, nhãn, xoài

Hướng dẫn trồng cây trong trang trại vải, nhãn, xoài

  

Hướng dẫn trồng cây trong trang trại vải, nhãn, xoài / Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó. - H.: Lao động, 2005

Tóm tắt: Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng cây trong trang trại như vải, nhãn, xoài

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-19 15:40:00

Trang liên kết