Hội thảo Quốc gia "Cây có múi, xoài và khóm"

Hội thảo Quốc gia "Cây có múi, xoài và khóm"

 

 Hội thảo Quốc gia "Cây có múi, xoài và khóm" : The Mini - symposium on Valuable Fruit Trees (Research Activities of Theme R.2) CTU, Vietnam, 01 March 2005. - Tp. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 2005

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng cây có múi trong đó có xoài

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-19 15:41:00

Trang liên kết