STT HỌ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1 TS. Nguyễn Bảo Quốc Giám đốc   baoquoc@gmail.com
2 ThS. Đỗ Thị Lợi Phó Giám đốc  dothiloi@hcmuaf.edu.vn
3 Lê Thị Thanh Nữ Chủ tịch Công đoàn  thanhnutv@hcmuaf.edu.vn
4 Nguyễn Thị Nhã Trúc Thư ký
 ntntruc@hcmuaf.edu.vn
5 Trần Đình Nam           IT  dinhnamtv@hcmuaf.edu.vn
6 Võ Xuân Cường Thư viện viên  cuongthuvien@hcmuaf.edu.vn
7 Trần Đình Mạnh Thư viện viên  tdmanh1982@gmail.com

8

Nguyễn Thị Hạnh Thư viện viên  hanhthuvien@hcmuaf.edu.vn
9 Trần Thị Thu Thư viện viên  tranthutv@hcmuaf.edu.vn
10 Lê Thị Hồng Nga Thư viện viên  hongngatv@hcmuaf.edu.vn
11 Hoàng Thị Dung Thư viện viên  hoangdungtv@hcmuaf.edu.vn
12 Đỗ Thị Kim Chung Thư viện viên  kimchungtv@hcmuaf.edu.vn
13 Nguyễn Thị Kim Thoa Thư viện viên  kimthoatv@hcmuaf.edu.vn
14 Phạm Ngọc Sáng Chuyên viên A0  phamsangtv@hcmuaf.edu.vn
15
Đinh Trúc Vy Chuyên viên
trucvytv@hcmuaf.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :6672
Nhập ngày : 06-12-2012
Điều chỉnh lần cuối :29-08-2017

Trang liên kết