Cây ca cao trên thế giới và triển vọng ở Việt Nam/ Nguyễn Văn Uyển

Cây ca cao

Cây ca cao trên thế giới và triển vọng ở Việt Nam: Kỹ thuật nông học, chế biến và thị trường/ Nguyễn Văn Uyển, Nguyễn Tài Sum. - Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp,1996

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến và bảo quản cây ca cao. Triển  vọng phát triển cây ca cao tại thị trường Việt Nam

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-06 10:13:00

Trang liên kết