Cây chè Việt Nam/ Đỗ Ngọc Quỹ, Nguyễn Kim Phong

Cây chè

Cây chè Việt Nam/ Đỗ Ngọc Quỹ, Nguyễn Kim Phong. - H.: Nông nghiệp, 1997

Tóm tắt: Tài liệu nêu lịch sử phát triển, đặc điểm sinh thái, kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến và bảo quản sản phẩm của cây chè tại Việt Nam

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-06 11:06:00

Trang liên kết