Cây lạc ( Đậu phụng)/ P.S. Reddy; Vũ Công Hậu d

Cây lạc

Cây lạc ( Đậu phụng)/ P.S. Reddy; Vũ Công Hậu d., Ngô Thế Dân d., Trần Thị Dung d. - H.: Nông nghiệp, 1995

Tóm tắt: Những đặc tính sinh học, kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây lạc

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-06 11:31:00

Trang liên kết