Cây đậu tương, kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm/ Phạm Văn Thiều.

Cây đậu tương

Cây đậu tương, kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm/ Phạm Văn Thiều. - H.: Nông nghiệp, 2002

Tóm tắt: Thông tin về kỹ thuật trồng và chế biến, bảo quản sản phẩm cây đậu tương

Vị trí: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-06 14:40:00

Trang liên kết