Đời sống cây bông/ Nguyễn Khắc Trung.

Cây bông

Đời sống cây bông/ Nguyễn Khắc Trung. - H.: Khoa học, 1962

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về đặc điểm sinh thái và phát triển của cây bông.

Vị trí: Thư viện ĐH Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 

2017-10-12 14:57:00

Trang liên kết