Cây mía/ Trần Văn Sỏi. - Nghệ An.

Cây mía

 Cây mía/ Trần Văn Sỏi. - Nghệ An.: Nxb.Nghệ An, 2003.

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu những đặc điểm sinh học, sinh trưởng và phát triển của cây mía

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 

2017-10-12 15:41:00

Trang liên kết