Cây dứa & kỹ thuật trồng/ Đường Hồng Dật.

Cây dứa

 Cây dứa & kỹ thuật trồng/ Đường Hồng Dật. - H.: Lao động Xã hội, 2003.

Tóm tắt: Đặc điểm sinh thái và kỹ thuật trồng, chăm sóc cây dứa

Vị trí: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-16 10:23:00

Trang liên kết