Cải tiến giống lúa/ P.R.Jennings,W.R.Cofman,H.E.Kaufman;Võ Tòng Xuân dịch.

Cây lúa

 Cải tiến giống lúa/ P.R.Jennings,W.R.Cofman,H.E.Kaufman;Võ Tòng Xuân dịch. - Cần Thơ: Đại Hoc Cần Thơ, 1979

 

Tóm tắt: Kỹ thuật cải tiến các giống lúa

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 09:44:00

Trang liên kết