Kỹ thuật sản xuất hạt giống nguyên chủng và xác nhận của lúa thường:/ Trần Ngọc Trang.

Cây lúa

 Kỹ thuật sản xuất hạt giống nguyên chủng và xác nhận của lúa thường:/ Trần Ngọc Trang. - H.: Nông nghiệp, 2007

Tóm tắt: Kỹ thuật sản xuất các giống lúa nguyên chủng và các giống lúa thường

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 09:50:00

Trang liên kết