Thị trường lúa gạo Nam Kỳ (1860 - 1945)/ Nguyễn Phan Quang.

Cây lúa

 Thị trường lúa gạo Nam Kỳ (1860 - 1945)/ Nguyễn Phan Quang. - Tp. Hồ Chí Minh.: Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 2004

Tóm tắt: Các đặc điểm, diễn biến thị trường lúa gạo Nam Kỹ thời kỹ 1860 - 1945

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 09:53:00

Trang liên kết