Hướng dẫn quản lý dịch hại tổng hợp trên lúa (IPM)/ Trung tâm Khuyến nông - Chi cục Bảo vệ Thực vật.

Cây lúa

 Hướng dẫn quản lý dịch hại tổng hợp trên lúa (IPM)/ Trung tâm Khuyến nông - Chi cục Bảo vệ Thực vật. - [Kh.đc]: [Kh.nxb], 1995

Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật quản lý dịch hại trên cây lúa

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:00:00

Trang liên kết