Kỹ thuật thâm canh lúa ở hộ nông dân/ Nguyễn văn Hoan.

Cây lúa

 Kỹ thuật thâm canh lúa ở hộ nông dân/ Nguyễn văn Hoan. - H.: Nông nghiệp, 1998.

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng thâm canh cây lúa nước theo hộ nông dân 

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:02:00

Trang liên kết