Ứng dụng công nghệ sinh học trong cải tiến giống lúa: Giáo trình cao học nông nghiệp/ Bùi Chí Bửu

Cây lúa

Ứng dụng công nghệ sinh học trong cải tiến giống lúa: Giáo trình cao học nông nghiệp/ Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang. - H.: Nông nghiệp, 1995.

Tóm tắt: Giáo tình ứng dụng công nghệ sinh học trong cải tiến giống lúa

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:20:00

Trang liên kết