Canh tác kết hợp lúa - vịt, ích lợi toàn diện/ Trần Văn Như, Phạm Công Phin

Cây lúa

 Canh tác kết hợp lúa - vịt, ích lợi toàn diện/ Trần Văn Như, Phạm Công Phin. - Hải Phòng: Nxb.Hải Phòng, 1999

Tóm tắt: Phương pháp và kỹ thuật canh tác kết hợp trồng lúa và nuôi vịt, những lợi ích toàn diện

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:25:00

Trang liên kết