Xoá đói giảm ngèo bằng phương thức chăn nuôi kết hợp vịt - cá - lúa/ Nguyễn Thiện, Lê Xuân Đồng, Nguyễn Công Quốc.

Cây lúa

 Xoá đói giảm ngèo bằng phương thức chăn nuôi kết hợp vịt - cá - lúa/ Nguyễn Thiện, Lê Xuân Đồng, Nguyễn Công Quốc. - H.: Nông nghiệp, 1999

Tóm tắt: Các biện pháp, lợi ích xoá đói giảm ngèo bằng phương thức chăn nuôi kết hợp vịt - cá - lúa

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:30:00

Trang liên kết