Quy phạm khảo nghiệm giống lúa / Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Cây lúa

 Quy phạm khảo nghiệm giống lúa / Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. - H.: Nông nghiệp, 2004

Tóm tắt: Các quy phạm khảo nghiệm giống lúa 

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:32:00

Trang liên kết