Ứng dụng công nghệ trong sản xuất lúa/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó.

Cây lúa

 Ứng dụng công nghệ trong sản xuất lúa/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó. - H.: Lao động, 2006

Tóm tắt: Ứng dụng  khoa học kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất lúa

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:37:00

Trang liên kết