Cơ sở di truyền và kỹ thuật gây tạo, sản xuất lúa lai/ Trần Duy Qúy.

Cây lúa

 Cơ sở di truyền và kỹ thuật gây tạo, sản xuất lúa lai/ Trần Duy Qúy. - H.: Nông nghiệp, 1994. 

Tóm tắt: Cơ sở đặc điểm di truyền và kỹ thuật gây tạo, sản xuất lúa lai

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:41:00

Trang liên kết