Cơ sở di truyền và công nghệ sản xuất lúa lai/ Trần Duy Quý.

Cây lúa

 Cơ sở di truyền và công nghệ sản xuất lúa lai/ Trần Duy Quý. - In lần thứ 2 có bổ sung, sửa chữa. - H.: Nông nghiệp, 2000. 

Tóm tắt: Đặc điểm về cơ sở di truyền và công nghệ sản xuất lúa lai

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:46:00

Trang liên kết