Tạp san Nghiên cứu lúa.

Cây lúa

 Tạp san Nghiên cứu lúa. - [K.đ]: Viện Lúa đồng bằng Sông Cửu Long, 1992.

Tóm tắt: Đặc điểm và thông tin nghiên cứu về cây lúa

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:49:00

Trang liên kết