Sản xuất lúa gạo thế giới hiện trạng và khuynh hướng phát triển trong thế kỷ 21/ Trần Văn Đạt

Cây lúa

 Sản xuất lúa gạo thế giới hiện trạng và khuynh hướng phát triển trong thế kỷ 21/ Trần Văn Đạt. - Tp. HCM.: Nông nghiệp, 2005. 

Tóm tắt: Những đặc điểm sản xuất lúa gạo thế giới hiện trạng và khuynh hướng phát triển trong thế kỷ 21

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:52:00

Trang liên kết