Tưới và chăm bón lúa xuân/ Nguyễn Thưởng

Cây lúa

 Tưới và chăm bón lúa xuân/ Nguyễn Thưởng. - H.: Nông Thôn, 1974

Tóm tắt: Kỹ thuật tưới tiêu và chăm bón cây lúa xuân

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 

2017-10-17 11:08:00

Trang liên kết