Thâm canh sản xuất lúa A.T.Sađrin; Phan Cát, Việt Chy

Cây lúa

 Thâm canh sản xuất lúa A.T.Sađrin; Phan Cát, Việt Chy. - H.: Nông nghiệp, 1985

Tóm tắt: Đặc điểm thâm canh và sản xuất cây lúa

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 11:11:00

Trang liên kết