Bệnh lúa vàng lụi/ Đường Hồng Dật.

Cây lúa

 Bệnh lúa vàng lụi/ Đường Hồng Dật. - H.: Khoa học, 1968

Tóm tắt: Đặc điểm và cách phòng trừ bệnh lúa vàng lụi

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 11:12:00

Trang liên kết