Hiệu lực Apatit Lào Cai bón cho lúa ở miền Bắc Việt Nam/ Lê Văn Căn

Cây lúa

 Hiệu lực Apatit Lào Cai bón cho lúa ở miền Bắc Việt Nam/ Lê Văn Căn. - H: Khoa học, 1965

Tóm tắt: Tác dụng của  Apatit Lào Cai bón cho lúa ở miền Bắc Việt Nam

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 11:25:00

Trang liên kết