Những vấn đề chủ yếu về kỹ thuật tăng năng xuất lúa ở Liên Xô/ Đoàn Doãn Hùng

Cây lúa

 Những vấn đề chủ yếu về kỹ thuật tăng năng xuất lúa ở Liên Xô/ Đoàn Doãn Hùng. - H: Nông nghiệp, 1979

Tóm tắt: Thông tin về những vấn đề chủ yếu về kỹ thuật tăng năng xuất lúa ở Liên Xô

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 11:28:00

Trang liên kết