Bệnh đạo ôn hại lúa và biện pháp phòng trừ / Nguyễn Văn Viên

Cây lúa

 Bệnh đạo ôn hại lúa và biện pháp phòng trừ / Nguyễn Văn Viên chủ biên ... [và những người khác].. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2013

Tóm tắt: Đặc điểm, biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn trên cây lúa

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-30 09:19:00

Trang liên kết