Hỏi - đáp về trồng và chăm sóc Ngô - Khoai - Sắn: Mô hình phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường/ Phan Công Chứng

Cây ngô

 Hỏi - đáp về trồng và chăm sóc Ngô - Khoai - Sắn: Mô hình phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường/ Phan Công Chứng. - Thanh Hóa: Nxb.Thanh Hóa, 2006.

Tóm tắt:  Hỏi - đáp về trồng và chăm sóc Ngô, mô hình phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-30 10:18:00

Trang liên kết