Kết qủa nghiên cứu chọn lọc và lai tạo giống ngô: Giai đoạn 1991 - 1995/ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Cây ngô

 Kết qủa nghiên cứu chọn lọc và lai tạo giống ngô: Giai đoạn 1991 - 1995/ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. - H.: Nông nghiệp, 1996

Tóm tắt: Kết qủa nghiên cứu chọn lọc và lai tạo giống ngô Việt Nam giai đoạn 1991 - 1995

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-30 10:21:00

Trang liên kết