Một số kết quả về nghiên cứu cây ngô. T.1/ Nguyễn Xuân Hiển.

Cây ngô

 Một số kết quả về nghiên cứu cây ngô. T.1/ Nguyễn Xuân Hiển. - H.: Khoa học và kĩ thuật, 1972

Tóm tắt: Báo cáo một số kết quả nghiên cứu liên quan đến cây ngô

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-30 10:45:00

Trang liên kết