Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây sắn(khoai mì)/ Trịnh Xuân Ngọ, Đinh Thế Lộc.

Cây sắn

  Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây sắn(khoai mì)/ Trịnh Xuân Ngọ, Đinh Thế Lộc. - H.: Lao động Xã hội, 2004.

Tóm tắt: Đặc điểm sinh thái của cây có củ và kỹ thuật trồng thâm canh cây sắn (cây khoai mì)

Vị trí: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-31 09:37:00

Trang liên kết