Cây sắn/ P. Silvestre, M. Arraude; Vũ Công Hậu, Trịnh Thường Mại dịch.

Cây sắn

Cây sắn/ P. Silvestre, M. Arraude; Vũ Công Hậu, Trịnh Thường Mại dịch. - H.: Nông nghiệp, 1991

Tóm tắt: Tài liệu ngoại văn về đặc điểm sinh học, phát triển của cây sắn

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-07 10:11:00

Trang liên kết