Kết quả nghiên cứu và khuyến nông sắn Việt Nam: Thông tin về hội thảo sắn việt Nam

Cây sắn

 Kết quả nghiên cứu và khuyến nông sắn Việt Nam: Thông tin về hội thảo sắn việt Nam tổ chức tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam ngày 2 - 4/3/1998. - Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 1999.

Tóm tắt:  Kết quả nghiên cứu và khuyến nông sắn Việt Nam: Thông tin về hội thảo sắn việt Nam tổ chức tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-07 10:13:00

Trang liên kết