Quản lý dịch hại tổng hợp cây khoai lang: Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho sản xuất bền vững/ Elske van de Fliert, Ann R. Braun, Nguyễn Thị Kim Oanh.

Cây khoai lang

 Quản lý dịch hại tổng hợp cây khoai lang: Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho sản xuất bền vững/ Elske van de Fliert, Ann R. Braun, Nguyễn Thị Kim Oanh. - [k.đ]: [k.Nxb], 2001.

Tóm tắt:  Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho sản xuất bền vững, quản lí dịch bệnh hại trên cây khoai lang

Vị trí: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-07 10:22:00

Trang liên kết