Cây xoài ở Việt Nam / Ngô Hồng Bình.

Cây xoài

 Cây xoài ở Việt Nam / Ngô Hồng Bình. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2015

Tóm tắt:  Tài liệu nêu đặc điểm sinh thái, kỹ thuật trồng cây xoài ở Việt Nam

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-27 10:58:00

Trang liên kết