Hỏi đáp về kỹ thuật mới trồng nhãn da bò - trồng điều đạt năng suất siêu cao / Phan Kim Hồng Phúc. - Đà Nẵng.: Nxb.Đà nẵng, 2002

Cây nhãn

 Hỏi đáp về kỹ thuật mới trồng nhãn da bò - trồng điều đạt năng suất siêu cao / Phan Kim Hồng Phúc. - Đà Nẵng.: Nxb.Đà nẵng, 2002

Tóm tắt: Tài liệu hỏi đáp thông tin về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn da bò, trồng điều cho năng suất siêu cao

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-28 10:25:00

Trang liên kết